top of page

Le Dinh Bao Quoc (Ed.D.)

Dr. Le Dinh Bao Quoc is an author, educational solutions provider, and an AI in education expert, whose 20+ years of work has made a significant impact in the field of English language teaching in Vietnam.
(Tiến sĩ Lê Đình Bảo Quốc là tác giả, nhà cung cấp giải pháp giáo dục và chuyên gia AI trong giáo dục. Hơn 20 năm công tác đã tạo ra tác động đáng kể trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.)

Le Dinh Bao Quoc (Ed.D.)

Dr. Le Dinh Bao Quoc is an author, educational solutions provider, and an AI in education expert, whose 20+ years of work has made a significant impact in the field of English language teaching in Vietnam. Holding a Doctor of Education degree from Horizons University (France), Dr. Quoc is the Founder and CEO of Pro.Ed Education Solutions, a leading consultancy company that specializes in educational solutions. He is also the Chief Officer of EduVerse, a global network of education professionals who share best practices and insights on the future of education. His book "The Art and Science of ChatGPT in Education" is one of the first books in the world about AI's impact in education. For his tireless effort in the field, Dr. Le Dinh Bao Quoc is acknowledged by LinkedIn as a Top Educational Leadership Voice in 2024.

(Tiến sĩ Lê Đình Bảo Quốc là tác giả, nhà cung cấp giải pháp giáo dục và chuyên gia AI trong giáo dục. Hơn 20 năm công tác đã tạo ra tác động đáng kể trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Có bằng Tiến sĩ Giáo dục của Đại học Horizons (Pháp), Tiến sĩ Quốc là Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Pro.Ed Education Solutions, một công ty tư vấn hàng đầu chuyên về các giải pháp giáo dục. Ông cũng là Giám đốc của EduVerse, một mạng lưới toàn cầu gồm các chuyên gia giáo dục, những người chia sẻ những phương pháp hay nhất và hiểu biết sâu sắc về tương lai của giáo dục. Cuốn sách "The Art and Science of ChatGPT in Education" của ông là một trong những cuốn sách đầu tiên trên thế giới về tác động của AI trong giáo dục. Với nỗ lực không mệt mỏi trong lĩnh vực này, Tiến sĩ Lê Đình Bảo Quốc được LinkedIn công nhận là Tiếng nói Lãnh đạo Giáo dục Hàng đầu năm 2024.)

bottom of page