top of page

Linh Phung (Ed.D.)

Dr. Linh Phung is an accomplished leader in education. Former Director at Chatham University in Pennsylvania, USA, Dr. Linh is now the Founder of Eduling International and the Chair of the Affiliate Network Professional Council of TESOL International Association.
(Tiến sĩ Linh Phụng là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục. Nguyên Giám đốc Đại học Chatham ở Pennsylvania, Hoa Kỳ, Tiến sĩ Linh hiện là Nhà sáng lập Eduling International và Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Mạng lưới liên kết của Hiệp hội TESOL Quốc tế.)

Linh Phung (Ed.D.)

Dr. Linh Phung is an accomplished leader in education. Former Director at Chatham University in Pennsylvania, USA, Dr. Linh is now the Founder of Eduling International and the Chair of the Affiliate Network Professional Council of TESOL International Association.

Dr. Linh is a language teacher, researcher, and innovator with experience in directing successful educational programs, fostering academic excellence, and driving innovation in language learning. With Eduling, she leads the development of the Eduling Speak app that connects learners to talk in pairs based on 1000+ communicative tasks and games. She's also a published author and expert in language education with publications in high impact journals. She currently serves as an English Language Specialist with the U.S. Department of State.

(Tiến sĩ Linh Phụng là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục. Nguyên Giám đốc Đại học Chatham ở Pennsylvania, Hoa Kỳ, Tiến sĩ Linh hiện là Nhà sáng lập Eduling International và Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Mạng lưới liên kết của Hiệp hội TESOL Quốc tế.

Tiến sĩ Linh là một giảng viên ngôn ngữ, nhà nghiên cứu và nhà đổi mới với kinh nghiệm chỉ đạo các chương trình giáo dục thành công, thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập và thúc đẩy sự đổi mới trong việc học ngôn ngữ. Với Eduling, cô lãnh đạo việc phát triển ứng dụng Eduling Speak giúp kết nối người học nói chuyện theo cặp dựa trên hơn 1000 nhiệm vụ và trò chơi giao tiếp. Cô cũng là tác giả đã xuất bản sách và là chuyên gia về giáo dục ngôn ngữ với các bài đăng trên các tạp chí có tác động lớn. Cô hiện đang là Chuyên gia Ngôn ngữ Tiếng Anh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.)

bottom of page