top of page

Nguyen Thi Anh Dao (M.A.)

With over three decades of notable experience in education, Ms. Nguyen Thi Anh Dao (MA) is a highly proficient educator at Sai Gon University. Ms. Dao had 12 years as a Training Quality Manager for VUS,...
(Với kinh nghiệm hơn ba thập kỷ trong lĩnh vực giáo dục, cô Nguyễn Thị Anh Đào (Thạc sĩ) là nhà giáo dục có trình độ chuyên môn cao tại Đại học Sài Gòn. Cô Đào có 12 năm làm Quản lý Chất lượng Đào tạo tại VUS,...)

Nguyen Thi Anh Dao (M.A.)

With over three decades of notable experience in education, Ms. Nguyen Thi Anh Dao (MA) is a highly proficient educator at Sai Gon University. Ms. Dao had 12 years as a Training Quality Manager for VUS, where she dedicated to the professional development of teaching staff to ensure teaching quality and learning outcomes. Currently, as a Pro.Ed training expert, her mission is to share her wealth of knowledge and hands-on experience with other educators and students who are enthusiastic about teaching and learning.

She has taken on prominent roles in various initiatives, including being a trainer for public school English teachers in the Innovation projects by the Ho Chi Minh City Department of Education and Training and British Councils.

(Với kinh nghiệm hơn ba thập kỷ trong lĩnh vực giáo dục, cô Nguyễn Thị Anh Đào (Thạc sĩ) là nhà giáo dục có trình độ chuyên môn cao tại Đại học Sài Gòn. Cô Đào có 12 năm làm Quản lý Chất lượng Đào tạo tại VUS, nơi cô cống hiến hết mình cho việc phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên để đảm bảo chất lượng giảng dạy và kết quả học tập. Hiện tại, với tư cách là chuyên gia đào tạo Pro.Ed, sứ mệnh của cô là chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình với các nhà giáo dục và sinh viên.

Cô đã đảm nhận những vai trò nổi bật trong nhiều sáng kiến ​​khác nhau, trong đó có vai trò là giảng viên giảng dạy tiếng Anh cho các trường công lập trong các dự án Đổi mới của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Anh.)

bottom of page