top of page

​Trainer and Special Guests

Placeholder Image

Linh Phung (Ed.D.)

Dr. Linh Phung is an accomplished leader in education. Former Director at Chatham University in Pennsylvania, USA, Dr. Linh is now the Founder of Eduling International and the Chair of the Affiliate Network Professional Council of TESOL International Association.
(Tiến sĩ Linh Phụng là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục. Nguyên Giám đốc Đại học Chatham ở Pennsylvania, Hoa Kỳ, Tiến sĩ Linh hiện là Nhà sáng lập Eduling International và Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Mạng lưới liên kết của Hiệp hội TESOL Quốc tế.)

Placeholder Image

Nguyen Thi Anh Dao (M.A.)

With over three decades of notable experience in education, Ms. Nguyen Thi Anh Dao (MA) is a highly proficient educator at Sai Gon University. Ms. Dao had 12 years as a Training Quality Manager for VUS,...
(Với kinh nghiệm hơn ba thập kỷ trong lĩnh vực giáo dục, cô Nguyễn Thị Anh Đào (Thạc sĩ) là nhà giáo dục có trình độ chuyên môn cao tại Đại học Sài Gòn. Cô Đào có 12 năm làm Quản lý Chất lượng Đào tạo tại VUS,...)

Placeholder Image

Le Dinh Bao Quoc (Ed.D.)

Dr. Le Dinh Bao Quoc is an author, educational solutions provider, and an AI in education expert, whose 20+ years of work has made a significant impact in the field of English language teaching in Vietnam.
(Tiến sĩ Lê Đình Bảo Quốc là tác giả, nhà cung cấp giải pháp giáo dục và chuyên gia AI trong giáo dục. Hơn 20 năm công tác đã tạo ra tác động đáng kể trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.)

bottom of page